Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest Zbigniew Byczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HALS PPHU s.c. Zbigniew Byczkowski, Grzegorz Dyaczyński 

 2. Z administratorem skontaktować można:

 • mailowo: hals.sklep@hals.sklep.pl
 • listownie: 91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 131,
 • telefonicznie: tel. 042 676-33-58


Administrator działa z zachowaniem zasad:

 • legalizmu – w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem,
 • rzetelności – rzetelnie i uczciwie,
 • transparentności – w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • minimalizmu – w konkretnych celach i nie „na zapas”,
 • adekwatności – nie więcej niż potrzeba,
 • prawidłowości – z dbałością o prawidłowość danych,
 • czasowości – nie dłużej niż potrzeba,
 • bezpieczeństwa – zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych,
 • rozliczalności – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

Dane osobowe (cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych),

 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są na następujących podstawach:

 • w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj. w celu niezbędnym do wykonania umów zawartych w związku z dokonywanymi zakupami lub do podjęcia działań związanych z zawarciem tych umów; w szczególności dane przetwarzane są w związku z wysyłką towaru, wystawianiem dokumentów księgowych, księgowaniem należności, a także w celu niezbędnym do założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym prowadzonym przez administratora,
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.
 • w celu realizacji uzasadnionego prawnego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), tj. do celów marketingu bezpośredniego, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, do celów archiwalnych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w zakresie wskazanym w treści udzielonej zgody.
 1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez administratora przez następujący okres:

 • przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawieranych umów (w szczególności przez czas wskazany w przepisach podatkowych) lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o zapłatę, z tytułu rękojmi za wady towarów),
 • dane przetwarzane w związku z założeniem i prowadzeniem konta klienta będą przetwarzane do czasu usunięcia konta klienta,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przechowywane będą do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

Przetwarzane dane

 1. W przypadku dokonywania zakupów poprzez stronę internetową bez rejestracji należy podać następujące dane osobowe (podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonywania zakupów u administratora):

 • imię i nazwisko,
 • dane niezbędne do wystawienia faktury,
 • dane do wysyłki towaru,
 1. W przypadku założenia oraz prowadzenie konta klienta należy podać następujące dane osobowe (podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i prowadzenia konta klienta):

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • hasło,
 • w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem konta klienta należy podać także dane wskazane w ust. 1.
 1. Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną spełniającą wymogi RODO. link do klauzuli informacyjnej

Odbiorcy państwa danych osobowych

Dane osobowe klientów przekazywane są podmiotom przetwarzającym: w związku z wykonaniem umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty stale współpracujące z administratorem, za pomocą których wykonuje on swoje zadania. Są to następujące kategorie podmiotów: obsługa prawna, obsługa księgowa, obsługa działu IT, firmy za pośrednictwem, których dostarczony zostanie kupiony towar.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – prawo do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego ich usunięcia, w sytuacji gdy zachodzi jedna z niniejszych okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofano zgodę i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem,
 • obowiązek usunięcia danych wynika wprost z przepisów prawa,
 • dane zebrano w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO) – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo dostępu do danych – informacja o przetwarzanych przez nas danych oraz otrzymanie kopii danych (pierwsza kopia bezpłatna),

 2. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych (art. 20 RODO) – w sytuacji gdy dane dostarczone przez osobę, której dotyczą w sposób aktywny i świadomy są przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy, czy też przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba ta ma prawo do:

 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
 • ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony administratora,
 • prawo do przesłania danych bezpośrednio pomiędzy administratorami, bez pośrednictwa osoby, której dane dotyczą (o ile jest to technicznie możliwe),
 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - klient może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów.

 2. Z uprawnień z ust. 1 – 4 klienci mogą skorzystać za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt I.

Pliki cookie 
Administrator wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwo dane zostały zapamiętane i byś mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Bezpieczeństwo

Zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.